Berezovskaya GRES,
Krasnoyarsk Region

Fuel: coal
Installed capacity: 2,410 MW

Surgutskaya GRES-2,
Tumen Region

Fuel: gas
Installed capacity: 5 687,1 MW

Yaivinskaya GRES,
Perm Region

Fuel: gas, coal
Installed capacity: 1,048 MW

Shaturskaya GRES,
Moscow Region

Fuel: gas, coal
Installed capacity: 1,500 MW

Smolenskaya GRES,
Smolensk Region

Fuel: gas, coal
Installed capacity: 630 MW

Berezovskaya GRES,<br/>Krasnoyarsk Region Surgutskaya GRES-2,<br/>Tumen Region Yaivinskaya GRES,<br/>Perm Region Shaturskaya GRES,<br/>Moscow Region Smolenskaya GRES,<br/>Smolensk Region